Pojmovni oblik oscilatora u tehničkoj analizi

Oscilatori se u grafičkom prikazu uobičajeno unose na dnu cenovnog grafikona tako da se kreću unutar jednog horizontalnog raspona. Istovremeno putanja cene može imati rastući, padajući ili horizontalni trend (kretanje u range-u) tako da praćenje promene parametara oscilatora u odnosu na liniju cenovnog grafikona suštinski predstavlja interpretaciju izabranog indikatora. Svakako treba napomenuti da je interpretacija svakog indikatora, bilo da se radi o oscilatorima ili trend indikatorima mora biti precizna od strane analitičara od čega zavisi kvalitet investicione odluke. Prema tome, nikakva slobodna interpretacija trejdera koja nije zasnovana na osnovnim načelima tehničke analize ne može se smatrati korisnom u trgovanju na bilo kojoj vrsti finansijskog tržišta. Poseban oprez zahteva trgovanje na valutnom tržištu (Forex Market) obzirom da se radi o tržištu koje ima pojačanu volatilnost uz nagle promene trenda. Dakle, pravilna interpretacija oscilatora (indikatora) smatra se više od polovine urađenog posla ka cilju profitabilnosti. Naravno, za to je neophodno dobro poznavanje svakog od indikatora koji se želi primeniti u analizi, ali i da treba steći zadovoljvajuću veštinu interpretacije njegovih parametara. Posmatranje kretanja oscilatora prema cenovnom grafikonu, kao prvo ima zadatak da ustanovi poklapanje vrhova i dna oscilatora sa vrhovima i dnima na grafikonu cena. Na nekim oscilatorima se, pored ostalih parametara koji se prate, posmatra i označena središna vrednost koja upravo deli horizontalni prostor (na donji i gornji deo) u kome se odvija kretanje linije tog oscilatora. Vrlo često interpretacija oscilatora kao polaznu osnovu uzima konsultaciju kretanja u gornjem ili donjem delu prostora za određivanje rasta tj. pada cena. Linija koja predstavlja središnju vrednost uobičajeno se tretira kao neki neutralni nivo od koga se polazi u izračunavanju prema unapred poznatoj formuli. Neki oscilatori imaju gornje i donje granice u rasponu od 0 do 100, s tim da se često analiziraju i među nivoi (primer je CCI oscilator). Vrlo često upraktičnoj primeni su Stochastic Oscilator i RSI kod kojih je interpretacija nivoa 20 i 80 (preciznije nivoi 30 i 70) vrlo važna jer daje informacije o zonama preprodanosti i prekupljenosti. Dakle, analiza pomoću oscilatora je dodatno komforna jer je bez direktnog unošenja na cenovni grafikon već ispod njega (ređe se ucrtava iznad grafikona cene) što doprinosi boljoj i jasnijoj preglednosti analitičke slike. Treba istaći da u praksi gotovo da nema analitičara koji ne koristi bar jedan od pomenutih oscilatora bez obzira na strategiju koju primenjuje u trgovanju što opet govori o izuzetnoj korisnosti ove vrste tehničkih pomagala u analizi Forex tržišta.