Obim trgovine

U interpretaciji obima trgovine veoma je važno da se znaju neke bitne činjenice koje znatno doprinose u analizi tržišnog trenda. Radi se o aspektu sagledavanja obima trgovine kao potvrde cenovnih obrazaca kao prediktivnih orijentira u trgovanju. S obzirom da je obim trgovine i inače dobar pokazatelj potvrde trenda, u rastućem obrascu (npr. „glava i ramena“) prvi signal se manifestuje kada cena dostigne novu najvišu vrednost (glava obrasca) uz smanjen obim trgovine, a nakon toga, sledi pad cene do linije vrata, ali uz povećanu trgovinsku aktivnost (obim). Kod formacije „trgougao“ na pimer, u funkciji obrazaca nastavka trenda, takvi signali su obično praćeni postepenim padom obima trgovine. U slučaju padajućeg trenda obim trgovine bi logično trebalo da bude veći kada cene padaju (prodajni pritisak) nego za vreme njihovog rasta, što signaliziraju cenovni obrasci koje trejder prepoznaje analiziranjem grafikona. Dakle, pravilo bi trebalo da potvrđuje situaciju u kojoj završetak bilo kog cenovnog obrasca mora biti praćen pojačanom trgovinskom aktivnošću tako što će signal pratiti promenu. Osim toga, ustanovljeno je da obim trgovine predhodi ceni, što se zaključuje sa aspekta prema kome cena i obim trgovine predstavljaju dva različita pokazatelja za praćenje tržišnog pritiska (u šargonu – merenje tržišnog „pulsa“). Tako se gubitak kupovnog pritiska u rastućem trendu ili prodajnog pritiska u padajućem trendu odražava na obim trgovine, pre nego direktno na cenu i formiranje trenda njenog budućeg kretanja, s tim da u daljem razvoju scenarija cenovni trend sledi trend obima trgovine.


Izvor: www.fortrade.com

Na grafikonu (EUR/USD, Daily) dat je prikaz uporednog ponašanja cene i obima trgovine kao glavnih pokazatelja tržišnog trenda. Upotrebljen je linijski (Line chart) zbog veće praglednosti i jednostavnijeg uočavanja trenutaka u kojima je dolazilo do podudarnosti pokazatelja. U oba slučaja (rastući i opadajući scenario) uočljivo je da cena naglo menja smer kretanja nakon povećanja ili smanjenja obima trgovine. Linija koja odražava putanju kretanja cene gotovo da u potpunosti prati ponašanje indikatora OBV (On Balance Volume) dok karakteristične tačke preseka u kojima obim trgovine gubi, odnosno, dobija na intenzitetu pokazuju momenat u kome cena naglo menja smer kretanja i tada se formira novi trend.