Grid strategija kao univerzalna metoda

Mnogo puta je ponovljeno da nema univerzalne strategije trgovanja već da upravo specifičnosti po kojima se one razlikuju doprinose boljem učinku što ustvari diktira vrlo živo tržište na kome su volatilna pomeranja česta i dr. Ipak postoje neke taktike koje su primenjive u svakoj prilici kao praktične. Jedna od njih je tzv. Grid strategija koja je više način analitičkog zaključivanja u sklopu kompleksne strategije. Dakle, koordinatna mreža se može vrlo praktično koristiti u sklopu trgovinske strategije pored osnovne namene, a to je određivanje koordinata cenovnih kretanja. Inače, koordinatna mreža (engl. grid – mreža) je cenovni grafikon elektronske platforme za trgovanje predstavljen kao koordinatni sistem u kome se na x-osi očitava vremenski period u kome se kreću cene dok se na y-osi beleže vrednosti cena u određenom vremenu. Ima i primera da zbog bolje preglednosti grafikona trejderi uklanjaju mrežu (grid) iako je Grid opcija vrlo korisna za analizu. Grid strategija je vrlo jednostavna metoda trgovanja i upravo zbog toga je primenjiva u svakoj situaciji gde je njen osnovni cilj da smanji izloženost riziku trgovinsku transakciju. Ona apsolutno zadovoljava najvažniji kriterijum svakog trgovinskog sistema da je u skladu sa pravilima Risk Control. Grid taktika trgovanja obezbeđuje da eventualni gubitak poslednje otvorene pozicije usled nagle promene trenda bude jednak profitu pozicije koja joj prethodi i na taj način se one međusobno poništavaju čime umanjuju rizik od gubitka na najmanju meru. Uz ovu, popularno nazvanu taktiku – Grid, koristi se i posebna vrsta naloga Stop Orders (nalozi ograničenja gubitka) iz grupe OCO naloga (vrsta naloga koji poništava drugi nalog – kada se bilo koji od naloga izvrši prethodni se automatski zatvara itd.). Grid strategija se uspešno koristi u kombinaciji sa kompatibilnim trgovinskim sistemima, a najčešće uz Multiple Stop Order (MSO). MSO sistem multiplikativnog uvećavanja profita na računu je multiplikacija naloga na više različitih nivoa u toku inicijacijalnog trenda. Koncepcija Grid strategije bazira se na zaključku da je udaljenost Grid linija podudarna sa maksimalnom vrednosti ATR indikatora (Average True Range meri tržišnu aktivnost) za vremenski period u kome se odvija trgovina. Postupak Grid strategije je vrlo jednostavan i čini ga nekoliko koraka:

– Entry Order se postavlja na jednu od linija Grid-a;
– Enrty Stop Order se postavlja ispod (za Buy) ili iznad (za Sell) Entry Order (nalog za otvaranje trgovinske pozicije) na udaljenosti od jedne Grid-linije;
– Kada tržište probije nivo na sledećoj Grid-liniji pomiče se Stop Order na sledeću Grig liniju, a naredni Entry Order se postavlja na udaljenosti najmanje dve Grid-linije u odnosu na prvi nalog;
– Postupak u navedena tri koraka se može više puta ponavljati, a ukoliko dođe do obrta tržišnog trenda istovremeno dolazi do zatvaranja obe otvorene pozicije.