Uticaj kretanja cena nafte na berzi na privredni rast i ekonomije zemalja u svetu

Vrednost neke valute i njeno kretanje na tržištu povezano je sa događajima na tržištima roba – karakteristike robnih valuta. Tako i kretanje cena nafte na berzi, jedne od najvažnijih strateških energenata, znatno utiče na cene određenih valutnih parova, a samim tim valuta određenih zemalja, čini odraz ukupnog stanja u privredi tih zemalja. Obzirom da su robe ključni resurs u rastu svetske privrede i da samim tim utiču na globalnu industriju, za trgovanje na svetskom finansijskom tržištu je potrebno znati vezu između roba i valuta. Osim toga, praćenje odnosa roba i valuta podrazumeva praćenje indeksa cena robe (CRB). Kad cene robe rastu, njihov porast se dalje širi na privredu povećanjem troškova proizvodnje i roba. Centralne banke pažljivo prate tu inflacijsku tendenciju, koriste informacije o privrednom rastu, odnosno kretanju inflatorskih odnosa i kamatnih stopa, što ujedno predstavlja glavne činioce za dalja kretanja cena valuta. Dobar primer smo imali 2006. godine, kada je CRB indeks pokazao trend smanjenja cena zbog kolapsa u sektoru cena energije, pre svega cena nafte na berzi. Inače,

Takođe, i odnos valuta i akcija (deonica) je područje interesa koje postaje sve važnije za trgovce. Na svim tržištima akcija širom sveta izvozni sektori profitiraju od slabljenja domaće valute. Sa druge strane imamo situaciju da sirova nafta i njeni derivati, kao važni energenti privrednog rasta igraju važnu ulogu u svetu koji zavisi od energije zasnovane na ugljovodonicima, te da će cena nafte na berzi bitno uticati stimulativno ili zaustavljujuće na privredni rast svake zemlje. Na primer, ekonomska istraživanja pokazuju da se za svaki porast cene od 10 dolara po barelu nafte stvarni BDP (bruto društveni proizvod) u Sjedinjenim Državama Amerike smanjuje za oko 0,4 posto privrednog rasta. Kratkoročno posmatrano, viša cena nafte na berzi rezultira smanjenjem očekivanog privredog rasta. Zapravo, povećanje cena nafte na berzi, najavljuju povećanje cena prevoza i troškove proizvodnje po jedinici i na taj način postaju ključni činioc inflacije u ceni robe. Još je važnija činjenica da brzi rast cena sirove nafte ometa očekivani razvoj cena i podstiče strah od njegovog usporavanja. Tačnije posmatrano, jedan od najvažnijih aspekata kod kretanja cena nafte na berzi jeste taj, što reakcija tržišta na povećanje tih cena često prenaglašava njihovu važnost, što se posebno primećuje u američkoj privredi. Ali, na globalnom planu s početka tekuće kalendarske godine, aktuelna dešavanja pokazuju nagle oscilacije u kretanju cena nafte na berzi, izazvane pre svega situacijom na političkom planu i strateškim svetekim poligonima moći energetskih potencijala (pravovremene vesti se mogu pročitati na vodećim svetskim sajtovima, kao i na sajtu www.kapitalrs.com/, koji svakodnevno sačinjava i dostavlja fundamentalne analize na srpskom jeziku svim svojim trejderima).

Novija istraživanja Saveznih rezervi pokazuju da se, zapravo, šok od porasta cena nafte na berzi lako apsorbuje u američkoj privredi vrednoj više od 15 triliona dolara. Tako, na primer, porast od 100 posto u ceni sirove nafte pretvara povećanje potrošačke korpe u Sjedinjenim Državama za samo 3,2 posto. Međutim, situacija nije ista u svim zemljama, odnosno, neke zemlje (izvoznici nafte na svetskom tržištu) profitiraju od povećanja cena sirove nafte, dok ostale zemlje ne. Budući, da sirova nafta ne spada u robe široke potrošnje, promene cena indirektno se manifestuju kroz cene mnogih drugih roba i sluga, a u najvećoj meri usled šoka izazvanog porastom cena nafte na berzi.