Vremenski ciklusi i ostali tehnički alati

Korišćenje vremenskih ciklusa sa ostalim tehničkim alatima je posebna pogodnost u domenu tehničke analize finansijskih tržišta. Tehnički analitičari su kroz dugogodišnju praksu ustanovili da u najbolje pokazatelje ubraja korišćenje ciklusa i tradicionalnih tehničkih indikatora sa oscilatorima i pomičnim prosecima. Naime, vremenska dimenzija kod primene pomičnih proseka, oscilatora i drugih tehničkih indikatora u značajnoj meri poboljšava prediktivne rezultate analize, a posebno pri izboru dominantnih ciklusa određenih tržišta. Tako na primer, u slučaju da na tržištu vlada dominantan ciklus u trajanju od dvadeset dana, tada se konstruiše oscilator sa periodom deset, odnosno, polovina dužine trajanja ciklusa jer tada daje daleko bolje rezultate u izračunavanju. Na ovaj način se vrši prilagođavanje svih najčešće korišćenih pokazatelja među kojima se izdvajaju kao najpopularniji: Relative Strength Index, Stochastic Oscillator, MACD, izračunavanje Indeksa robnih cena i sl. Na sličan način se povezuju sa ciklusima i pomični proseci tj. u upotrebi su različiti pomični proseci za praćenje raznih dužina ciklusa. Primera radi, kod preseka dva različita MA (Moving Average – pomični prosek) poznatijeg kao Cross over u tehničkoj analizi, najčešće se koriste tzv. harmonični ciklusi i prate preseci (ukrštanja) – dvadesetodnevi prosek sa desetodnevnim, kao kraćim ili četrdesetodnevnim, kao dužim vremenskim ciklusom. Ovakav pristup analizi tržišta neophodno zahteva identifikaciju dominantnih ciklusa za koje se zna da nisu statični, već su neprestano u pokretu kao i vreme koje teče. Drugim rečima, ciklusi se menjaju kroz vreme pa je važno primeniti metodu merenja ciklusa u relativno kratkim periodima posmatranja, a to je ujedno ključna činjenica u trgovanju na kraći vremenski rok. Na takav način se vrši optimizacija perioda koji se koristi kod izračunavanja parametara oscilatora, ali i karakterističnih pomičnih proseka. Dakle, identifikovanje ciklusa pomaže trejderima u prilagođavanju određenih tehničkih pokazatelja trenutnim tržišnim uslovima. U tom smislu treba razlikovati tržišta koja prate trend od tržišta koja slede ciklus. Kada tržište sledi trend dobre rezultate analize daju pomični proseci, a u suprotnom, ukoliko tržište sledi ciklus tada su korisniji metodi analiziranja uz pomoć nekoh od popularnih oscilatora. Da bi se ustanovilo da li tržište prati trend ili ciklus koriste se razne statističke tehnike merenja ciklusa. U zavisnosti koji je od elemenata analize relevantan za određenu vrstu tržišta, kao i od izbora investicionog instrumenta, posmatraju se različite vrste i podvrste ciklusa – sezonski ciklusi, ciklusi karakteristični za tržište akcija, tzv. predsednički ciklusi (četvorogodišnji ciklus jer se pojavljuje u vreme izbora američkih predsednika), „januarski barometar“ (evidentiranje cena s početka kalendarske godine sa prediktnim značenjem na projekciju za tekuću godinu) i slično.